Være Sammen endrer barnehagen

gjennom innføring av den varme og grensesettende voksenstilen

Være Sammen gir de ansatte gode verktøy for teori og praksis

Være Sammen gjør barnehagen til en arena

for barnets vekst og samhandling

 

 

Være Sammen i stikkord:

autoritative voksne, relasjonsbygging, tidlig innsats,

håndtering av utfordrende atferd,

implementering og organisasjonsutvikling

VÆRE SAMMEN

KOMPETANSELØFT I BARNEHAGEN

OneWeb 2012 © Copyright

OM VÆRE SAMMEN

 

Være Sammen er opptatt av kvalitet i implementeringen, både av den varme og grensesettende voksenstilen og i bruken av materiellet.

Dette krever en god balanse mellom teori og praksis.

 

Fase 1 Oppstart

 

Hele barnehagen arbeider sammen med å forankre Være Sammen i et felles ønske om forandring.

Alle gjør seg kjent med presentasjonen av materiellet.

Det tas gjerne kontakt med andre barnehager og med Være Sammen.

Barnehagen ser på ressurser som tid og økonomi.

Barnehagen vurderer om det lages nettverk med andre barnehager, i nærmiljøet,

på kommunenivå eller med eiere.

Beslutning blir tatt om å gå til anskaffelse av Være Sammen. Bestillingsliste fylles ut.

 

 

Fase 2 Implementering

 

Barnehagen mottar materiellet fra Være Sammen.

Det er viktig å forstå at implementering er en prosess som må ta tid.

Barnehagen må finne sin egen måte å gjøre implementeringen på.

Dette som står her, er rådgivende.

 

Teorifasen

Alle barnehagens ansatte skal nå sette seg godt inn i teoridelen av Være Sammen.

Til dette er det utviklet to teorihefter.

Det forutsettes at alle ansatte setter seg godt inn i disse to heftene.

Arbeidet med teoridelen tilrettelegges for de ansatte av barnehagens ledelse.

Det anbefales å bruke minst en måned på dette.

 

Materiellet

I denne fasen tar barnehagen også i bruk materiellet.

Det skjer når de ansatte kjenner seg trygge på teorien og har lagt opp en god modell

for veiledning og faglig arbeid internt.

 

Fase 3 Driftsafsen

 

I denne fasen har den varme og grensesettende voksenstilen

blitt en del av barnehagens verdigrunnlag og arbeidsmåte,

i samspill med barn og foreldre.

Nå skal det faglige nivået vedlikeholdes og fornyes,

både blant de som har vært med fra begynnelsen og når nye ansatte kommer inn.

 

Teoriheftet om implementering og Ressursboken som følger med materiellet gir godt grunnlag

for arbeidet med Være Sammen i barnehagen, i tillegg til kursene i Være Sammen.